Ebook Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển" giới thiệu tới người học các kiến thức: các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua; khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm đổi mới;... Mời các bạn các bạn cùng tham khảo.