Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 11 - Lê Quang Lợi

Bài 11 tiếp tục trình bày những kiến thức về Data Access. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu những nội dung như: Kiến trúc ADO.NET, tương tác CSDL, dùng Stored Procedure, paging trong ASP.NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.