Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 1 - Lê Quang Lợi

Bài 01: Giới thiệu về môn học. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Tài liệu môn học, phương pháp nghiên cứu môn học, thi và kiểm tra, các module môn học, công nghệ website. Mời các bạn cùng tham khảo.