Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Truy hồi thông tin dựa trên Ontology

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu khai thác các ontology về thực thể có tên, từ WordNet và sự kiện để nâng cao hiệu quả truy hồi; luận án khai thác ontology về sự kiện để thêm vào truy vấn các thực thể tiềm ẩn liên quan với các thực thể theo các quan hệ tường minh trong truy vấn.