Ngân hàng thương mại và Tín dụng ngân hàng - ĐH Tài chính

Tài liệu Ngân hàng thương mại và Tín dụng ngân hàng gồm các chương sau: chương I - Lý luận chung về ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng, chương II - Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của NHTM và biểu hiện thực tế ở Việt Nam, chương III - Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.