Giáo trình Kinh doanh khách sạn du lịch

Giáo trình sau gồm các chương: Chương I - Những vấn đề cơ bản trong du lịch, chương II - Tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn, chương III - Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, chương IV - Phân tích kết quả kinh doanh trong khách sạn – nhà hàng, chương V - Tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống, chương VI - Chất lượng dịch vụ trong khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.