Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Thái

Chuyên đề tốt nghiệp "Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Thái" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, chương 2 thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Thái, chương 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Thái. Mời các bạn cùng tham khảo.