Bản thuyết minh Luận án tốt nghiệp: Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu và thử nghiệm chế tạo các thiết bị điều khiển dựa trên nền vi xử lý đang được thúc đẩy khá mạnh mẽ ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế là các sản phẩm phần mềm của Việt Nam sử dụng cho các thiết bị này lại rất hạn chế và ít được chú ý phát triển. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bản thuyết minh Luận án tốt nghiệp: Xây dựng gói phần mềm SFC cho điều khiển trình tự theo chuẩn IEC 61131-3" đã được thực hiện.