Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 7 - Ngô Quý Nhâm

Bài 7 giới thiệu về hệ thống đãi ngộ. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm: Hệ thống đãi ngộ (lương thưởng), mục đích và yêu cầu của hệ thống lương, chiến lược đãi ngộ và thiết lập hệ thống lương trong tổ chức.