Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 5 - Ngô Quý Nhâm

Bài 5 - Đào tạo và phát triển nhân viên. Nội dung bài này trình bày về các hoạt động của quản trị nguồn nhân lực và lợi thế cạnh tranh, sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển, các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.