Bài giảng Chương 6: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học - GV. Nguyễn Minh Khai

Bài giảng Chương 6: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học do GV. Nguyễn Minh Khai biên soạn giúp các bạn nắm bắt những kiến thức về nhiệt phản ứng và phương tình nhiệt hóa học. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Hóa học và những ngành có liên quan.