Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Civil 3D 2009 - Phạm Công Thịnh

Hướng dẫn sử dụng AutoCAD Civil 3D 2009 gồm 16 chương và phụ lục: chương 1 tổng quan autocad civil 3d, chương 2 bài toán ví dụ trong thiết kế đường, chương 3 survey – các vấn đề liên quan đến khảo sát, chương 4 point, chương 5 surface - bề mặt, chương 6 alignment, chương 7 profile – trắc dọc, chương 8 assemblies & subassembly, chương 9 corridor - mô hình mặt bằng tuyến, chương 10 pipe network – hệ thống đường ống, chương 11 cross sections & volunmes – mặt cắt ngang và khối lượng, chương 12 ứng dụng trong thiết kế nút giao - (cùng mức chữ t), chương 13 grading – thiết kế mô hình san lấp & tính toán khối lượng san lấp, chương 14 parcel – quy hoạch chia lô, chương 15 map in autocad civil 3d, chương 16 sharing the model.