Ebook Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại - Một số đặc điểm: Phần 1 - PGS.TS. Trần Thị Việt Trung, TS. Cao Thị Hảo

Phần 1 cuốn sách "Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại - Một số đặc điểm" trình bày khái quát về tình hình nghiên cứu đặc điểm văn học dân tộc thiểu số Việt Nam, khái quát về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại, văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại - Một số đặc điểm cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.