Ebook Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông (in lần thứ tư): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp tương tự trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Mời các bạn tham khảo.