Ebook Thử xét văn hóa - văn học bằng ngôn ngữ học: Phần 2 - Phan Ngọc

Phần 2 của cuốn sách "Thử xét văn hóa - văn học bằng ngôn ngữ học" trình bày các nội dung: Vài mẹo về tiểu thuyết dài, quá trình năm mươi năm văn học, những suy nghĩ, văn nghệ mới, một sự nhận diện, văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của cuốn sách này.