Ebook Mỹ học (Tập 1) - NXB Văn học

Ebook Mỹ học (Tập 1) trình bày nội dung 2 phần sau: phần 1 ý niệm cái đẹp trong nghệ thuật hay lý tưởng, phần 2 sự phát triển của lý tưởng ở trong những hình thức đặc thù của cái đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo.