Ebook Kim Vân Kiều - Nam âm thi tập - Hán văn dịch bản (Hán việt đối chiếu): Phần 2

Kim Vân Kiều - Nam âm thi tập - Hán văn dịch bản (Hán việt đối chiếu) là bản dịch và đối chiếu các tác phẩm Kim Vân Kiều - Nam âm thi tập từ chữ Hán và chữ Nôm. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.