Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 - NXB Giáo dục

Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về lý thuyết về độ bền chống cát; xác định các thông số độ bền chống cát; cân bằng dẻo và cân bằng giới hạn; lý thuyết, thông số, dự tính biến thiên thể tích; cố kết và trương nở một hướng; dòng thấm trạng thái không ổn đinh hai và ba hướng và các phân tích bất đẳng nhiệt.