Ebook Cẩm nang quan trắc nước thải công nghiệp - TS.Nguyễn Văn Kiết, TS.Huỳnh Trung Hải

Ebook Cẩm nang quan trắc nước thải công nghiệp nhằm cung cấp các hướng dẫn quan trắc nước thải tại nguồn của các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm giúp bạn đọc nắm được các kỹ năng cơ bản trong công tác quan trắc và phân tích dòng thải công nghiệp.