Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nghiên cứu tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đến nhận thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình của nhóm dân cư trong độ tuổi sinh đẻ

Nghiên cứu này có các mục tiêu cụ thể như sau: Xác định tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đến nhận thức, thái độ và hành vi SKSS/KHHGD của nhóm dân cư trong độ tuổi sinh đẻ; Đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền vận động về dân số KHHGD và chăm sóc SKSS.