Đề cương Công tác xã hội với người nghèo

Đề cương Công tác xã hội với người nghèo giới thiệu tới các bạn những thông tin tổng quan về môn học Công tác xã hội với người nghèo cũng như những kiến thức về tổng quan nghèo đói; chính sách xã hội với người nghèo;  các mô hình xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam; công tác xã hội người nghèo (các phương pháp tiếp cận hỗ trợ người nghèo, định hướng của nghề công tác xã hội với người nghèo, các dịch vụ công tác xã hội với giảm nghèo, kỹ năng làm việc với người nghèo).