Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam - Lê Hồng Loan

Bài giảng Phát triển công tác xã hội ở Việt Nam do Lê Hồng Loan biên soạn sau đây sẽ trình bày những nội dung về vai trò và nhiệm vụ của cán bộ công tác xã hội; công tác xã hội ở Việt Nam (sự cần thiết phải có nghề công tác xã hội ở Việt Nam, quá trình phát triển công tác xã hội ở Việt Nam, kiến nghị phát triển tính chuyên nghiệp của CTXH, hệ thống dịch vụ công tác xã hội trong nhà nước, cơ cấu tuyển dụng và nguồn nhân lực công tác xã hội, giáo dục và đào tạo công tác xã hội).