Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm nâng cao (Phần 1) - ThS. Đặng Bình Phương

Bài giảng trang bị cho người học những hiểu biết về hàm nâng cao. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các tham số của hàm main, hàm có đối số mặc định, hàm trả về tham chiếu, hàm nội tuyến (inline). Mời các bạn cùng tham khảo.