Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu cấu trúc - ThS. Đặng Bình Phương

Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức về dữ liệu kiểu cấu trúc. Các nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm kiểu cấu trúc (struct), khai báo và truy xuất kiểu cấu trúc, kiểu dữ liệu hợp nhất (union). Nời các bạn cùng tham khảo.