Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chuyển đổi kiểu dữ liệu và cấp phát bộ nhớ động - ThS. Đặng Bình Phương

Chương này cung cấp các kiến thức về chuyển đổi kiểu dữ liệu và cấp phát bộ nhớ động. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chuyển đổi kiểu (ép kiểu), cấu trúc CT C trong bộ nhớ, cấp phát bộ nhớ động, các thao tác trên khối nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo.