Bài giảng Công nghệ chế tạo máy: Chương 5 - TS. Trương Đức Phức (ĐH BKHN)

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy: Chương 5 - Các phương pháp gia công cắt gọt trình bày các đặc điểm chung, khả năng công nghệ của tiện, chuẩn và gá đặt, một số qui định về số bậc tự do, chuẩn và gá đặt và một số nội dung khác.