Quan hệ các nước lớn sau chiến tranh lạnh

THLL: Chính sách, biện pháp của một chủ thể nhằm lôi kéo các đối tác về phía mình để thực hiện một (hoặc nhiều) mục tiêu nào đó
Do khả năng hạn chế
Do quan hệ tương tác với môi trường