Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Đặc tả Z trình bày về 4 thành phần cơ bản đó là: các kiểu dữ liệu, các sơ đồ trạng thái, các sơ đồ thao tác và các toán tử sơ đồ...mới các bạn tìm hiểu tài liệu này để hiểu sâu hơn về đặc tả Z.