Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Đề tài gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương I - Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại, chương II - Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Hải Phòng, chương III - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Hải Phòng.