Hướng dẫn tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV - PGS.TS. Nguyễn Thanh Long (chủ biên)

Hướng dẫn tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV được xây dựng nhằm cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật về tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV cho các cán bộ quản lý cũng như các cán bộ, nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực liên quan đến trẻ em và HIV/AIDS để có thể thực hiện tốt hoạt động này; đồng thời người chăm sóc hoặc những người quan tâm khác có thể tham khảo cách tư vấn trong quá trình chăm sóc trẻ em nhiễm HIV.