Giáo trình Vẽ và thiết kế 2D với AutoCAD Mechanical: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Giáo trình Vẽ và thiết kế 2D với AutoCAD Mechanical: Phần 1 gồm các chương: Chương 1 Mở Đầu, Chương 2 Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản, Chương 3 Nhập tọa độ, truy bắt điểm và vẽ hình học cơ bản, Chương 4 Các lệnh vẽ hình học trong AutoCAD Mechanical, Chương 5 Dựng hình và vẽ các đối tượng đặc biệt trong AutoCAD Mechanical, Chương 6 Phương pháp chọn đối tượng và các lệnh hiệu chỉnh cơ bản, Chương 7 Biến đổi và sao chép hình, Chương 8 Quan sát bản vẽ.