Ebook Sổ tay luyện dịch tài liệu y khoa: Phần 1 - Tuyết Minh

Cuốn sách Sổ tay luyện dịch tài liệu y khoa cung cấp các kiến thức thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến chủ điểm y học, qua đó giúp người dịch tiếng Anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người học về từ và mẫu câu bệnh tật nói chung; từ và câu về cấu tạo, chức năng và chứng rối loạn của cơ thể con người. Qua các bài học trong các chương này, người học trau dồi từ vựng và luyện dịch các mẫu câu liên quan đến cấu trúc cơ thể con người hay giữa bệnh nhân với bác sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiếp phần 1 của cuốn sách.