Đánh giá hiệu quả truyền thông trực tiếp về đối xử bình đẳng với người có HIV ở thị xã Hà Đông

Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Đánh giá ban đầu: kiến thức, thái độ và thực hành có liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV ở hai phường Quang Trung và Yết Kiêu thuộc thị xã Hà Đông; triển khai huấn luyện và truyền thông trực tiếp trong cán bộ và nhân dân thông qua mạng lưới cán bộ y tế, cán bộ phụ nữ và người có HIV về đối xử bình đẳng với người có HIV của phường Quang Trung; đánh giá kết thúc: sự thay đổi về kiến thức, thái độ và thực hành có liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV ở hai phường Quang Trung và Yết Kiêu.