Chương 3: các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

ệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bằng thủy lực đ-ợc mô tả qua sơ đồ hình gồm các cụm và phần tử chính, có chức năng sau: a. Cơ cấu tạo năng l-ợng: bơm dầu, bộ lọc (...) b. Phần tử nhận tín hiệu: các loại nút ấn (...) c. Phần tử xử lý: van áp suất, van điều khiển từ xa (...) d. Phần tử điều khiển: van đảo chiều (...) e. Cơ cấu chấp hành: xilanh, động cơ dầu. Cơ cấu chấp hành Phần tử nhận tín hiệu Phần tử xử lý