Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán tài sản cố định

Nội dung chính của bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định gồm: Nguyên tắc hạch toán kế toán tài sản cố định; mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định; sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định; thực hành kế toán tài sản cố định trên phần mềm kế toán.