Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 12 - Lê Quang Lợi

Bài 12 - Masterpage và UserControls. Các nội dung cơ bản được trình bày trong trang này gồm có: MasterPage, trang Master Page, Page kết thừa từ Masterpage, UserControls, tạo UserControls, custom control. Mời các bạn cùng tham khảo.