• Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CES

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CES

  Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm CES sau đây qua các phần nội dung: Màn hình đăng nhập, màn hình làm việc, thiết kế thẻ không kết nối cơ sở dữ liệu, thiết kế thẻ kết nối cơ sở dữ liệu, ví dụ minh họa cách tạo một thiết kế có kết nối với CSDL.

   56 p lirc 25/06/2015 496 4

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính - Nguyễn Trung Đồng

  Giáo trình Kiến trúc máy tính - Nguyễn Trung Đồng

  Giáo trình Kiến trúc máy tính có nội dung được tóm lược trong 8 chương trình bày về: Những kiến thức cơ sở, giới thiệu chung, kiến trúc trung tâm xử lý, chương trình và thực hiện chương trình, liên kết các thành phần chức năng - bus, kiến trúc bộ nhớ, thiết bị ngoại vi của máy tính, kỹ thuật và công cụ phát triển phần mềm máy tính. Mời các...

   183 p lirc 27/06/2015 472 8

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu con trỏ (Nâng cao) - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu con trỏ (Nâng cao) - ThS. Đặng Bình Phương

  Chương này trình bày về dữ liệu kiểu con trỏ. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Con trỏ cấp 2 (con trỏ đến con trỏ), con trỏ và mảng 2 chiều, mảng con trỏ, con trỏ hàm,...và một số bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p lirc 23/08/2016 271 4

 • Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 12 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 12 - TS.Nguyễn Bá Ngọc

  Bài giảng Tìm kiếm và trình diễn thông tin: Bài 12 sẽ giới thiệu tới các bạn bài học về cài đặt mô hình không gian vec-tơ với các vấn đề chính như: Các bước cơ bản; tính độ tương đồng cosine; lựa chọn top K theo cosine; tăng tốc thực hiện truy vấn; giản lược quá trình tính cosine: Đặt vấn đề;...

   37 p lirc 22/11/2015 259 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học - ThS. Đặng Bình Phương

  Môn Kỹ thuật lập trình gồm có 4 chủ đề chính, đó là: Con trỏ và quản lý bộ nhớ động, một số thuật toán sắp xếp, xử lý chuỗi và tập tin, đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   7 p lirc 23/08/2016 244 4

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Tập tin - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Tập tin - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng trang bị cho người học những kiến thức về tập tin. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm dòng (stream), khái niệm và phân loại tập tin, các thao tác xử lý căn bản, một số hàm quản lý tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p lirc 23/08/2016 226 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm nâng cao (Phần 1) - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm nâng cao (Phần 1) - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng trang bị cho người học những hiểu biết về hàm nâng cao. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các tham số của hàm main, hàm có đối số mặc định, hàm trả về tham chiếu, hàm nội tuyến (inline). Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p lirc 23/08/2016 219 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu cấu trúc - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu cấu trúc - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức về dữ liệu kiểu cấu trúc. Các nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm kiểu cấu trúc (struct), khai báo và truy xuất kiểu cấu trúc, kiểu dữ liệu hợp nhất (union). Nời các bạn cùng tham khảo.

   33 p lirc 23/08/2016 216 5

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu con trỏ (Cơ bản) - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu con trỏ (Cơ bản) - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức về dữ liệu kiểu con trỏ. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và cách sử dụng, các cách truyền đối số cho hàm, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p lirc 23/08/2016 214 4

 • Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài giảng Công nghệ Web (ASP.NET): Bài 6 - Lê Quang Lợi

  Bài 6 cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế giao diện WEB. Trong bài này người học sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung chính như: Một số chú ý xây dựng ứng dụng web, thiết kế giao diện trang web, lập trình phía máy khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p lirc 23/08/2016 203 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm nâng cao (Phần 2) - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm nâng cao (Phần 2) - ThS. Đặng Bình Phương

  Chương này tiếp tục cung cấp các kiên thức về hàm nâng cao. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm: Tham số, khuôn mẫu hàm, nạp chồng hàm, nạp chồng hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p lirc 23/08/2016 201 3

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chuỗi ký tự - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chuỗi ký tự - ThS. Đặng Bình Phương

  Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức về chuỗi ký tự. Các nội dung chính trong chương này trong chương này gồm có: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo chuỗi ký tự, các thao tác trên chuỗi ký tự, và một số bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p lirc 23/08/2016 196 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số