• Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đại cương về hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn tham khảo.

   157 p lirc 24/07/2016 203 5

 • Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ chức dữ liệu vật lý, tối ưu hóa câu hỏi, an toàn và toàn vẹn dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p lirc 24/07/2016 161 4

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế, các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản, ứng dụng cơ bản của excel trong các hệ thống thông tin kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p lirc 24/07/2016 161 8

 • Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng (tái bản lần thứ nhất, có bổ sung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình giới thiệu tới người đọc cách sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế, sử dụng các hàm tài chính trong thông tin kinh tế, phân tích và dự báo các hệ thống thông tin kinh tế, các bài toán tối ưu và ma trận kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p lirc 24/07/2016 136 4

 • Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 1

  Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin" trình bày các nghiên cứu: Hố ngăn cánh số hiện nay trên thế giới, dự báo những tiến bộ của khoa học và công nghệ trong thế kỷ XXI; chiến lược bảo vệ, phòng ngừa trong xã hội thông tin, chiến tranh trong kỷ nguyên thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p lirc 27/02/2016 128 3

 • Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 2

  Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin", phần 2 giới thiệu các nội dung: Những khe hở trong thuật toán của hệ thống điện thoại di động, công nghệ thông tin ứng dụng trong nguyên lý tạo nên những bước ảnh lập thể, những nền văn hóa mang màu sắc xuất thế gian trong xã hội thông tin,......

   103 p lirc 27/02/2016 149 3

 • Ebook Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại: Phần 1

  Ebook Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Nguyên lý cơ bản của mạng thông minh, mạng thông minh CS2, mạng thông minh di động, kết nối giữa mạng thông minh với internet, mạng thông minh băng rộng, TINA và mạng thông minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p lirc 22/11/2015 172 4

 • Ebook Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại: Phần 2

  Ebook Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 7 - Mạng tích cực bao gồm: Tư tưởng cơ bản của mạng tích cực, cấu trúc hệ thống của mạng tích cực, ứng dụng của mạng tích cực, mạng thông minh tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p lirc 22/11/2015 135 4

 • Ebook Getting Started with InfoSphere Data Architect

  Ebook Getting Started with InfoSphere Data Architect

  This book is intended for anyone who needs to learn the fundamentals of data modeling using IBM InfoSphere Data Architect, an Eclipse-based tool that can help you create data models for various data servers.

   174 p lirc 26/07/2015 128 1

 • Ebook Getting Started with IBM Data Studio for DB2

  Ebook Getting Started with IBM Data Studio for DB2

  This book is intended for anyone who needs to learn the basics of database administration and development using Data Studio, the Eclipse-based tool provided at no charge. It replaces previous generation tools, such as Developer workbench and DB2 Control Center.

   390 p lirc 26/07/2015 136 2

 • Ebook Getting Started with pureQuery

  Ebook Getting Started with pureQuery

  This book is intended for anyone whoneeds to learn aboutpureQuery, IBM’s high-performance data access platform. pureQuery delivers benefits in the entire spectrum of the application life cycle, including the design, development, management and governance stages.

   364 p lirc 26/07/2015 132 3

 • Ebook Getting started with open source development

  Ebook Getting started with open source development

  This book is a good starting point for beginners to the open source world. It is specially written to equip students, and open source enthusiasts with the norms and best practices of open source.

   136 p lirc 26/07/2015 124 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số