• Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 2 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 2 - Phan Mạnh Thường

  Mục tiêu cơ bản của chương 2 Luật kết hợp (Association Rules) thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về khái niệm cơ bản về luật kết hợp, thuật toán Apriori, tìm tập phổ biến tối đại với FP-Tree, phân loại luật kết hợp và tối ưu tập luật.

   52 p lirc 24/07/2016 205 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 3 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 3 - Phan Mạnh Thường

  Kết cấu chương 3 Episodes và luật Episode thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về khái niệm cơ bản về Episodes và luật Episode, thuật toán Winepi, thuật toán Minepi và cuối cùng là bài tập ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   39 p lirc 24/07/2016 205 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về khai phá dữ liệu trình bày về những kiến thức các khái niệm cơ bản về khai phá dữ liệu, các giai đoạn khai phá tri thức, ứng dụng của khai phá dữ liệu và các kỹ thuật khai phá.

   18 p lirc 24/07/2016 185 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 - Phan Mạnh Thường

  Mục tiêu chính của chương 4 Phân lớp (Classification) thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về phân lớp và dự báo, cây quyết định quy nạp, phân lớp Bayes và bài tập lý thuyết...mời các bạn tham khảo tài liệu hữu ích này để biết sâu hơn về phân lớp.

   44 p lirc 24/07/2016 200 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 5 - Phan Mạnh Thường

  Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 5 - Phan Mạnh Thường

  Nội dung của chương 5 Gom cụm (Clustering) thuộc bài giảng Khai phá dữ liệu trình bày về giới thiệu gom cụm, các độ đo khoảng cách, phương pháp K-means sau đó là phần bài tập lý thuyết giúp học viên ôn tập và củng cố lý thuyết đã được học.

   22 p lirc 24/07/2016 208 3

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Mục tiêu trình bày trong chương 3 Mô hình dữ liêu quan hệ thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về thuộc tính, quan hệ, bộ, lược đồ quan hệ, thể hiển của quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm, ràng buộc toàn vẹn, các thao tác trên quan hệ.

   18 p lirc 24/07/2016 233 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về định nghĩa cơ sở dữ liệu, hệ thống xử lý tập tin, các thành phần của hệ thống xử lý tập tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, sự phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, các mức biểu diễn của cơ sở dữ liệu.

   22 p lirc 24/07/2016 209 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Mục tiêu chương 2 Các mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu phân cấp, mô hình thực thể liên kết, trình tự mô hình hóa bài toán, giới thiệu mô hình thực thể liên kết, thành phần của ER.

   57 p lirc 24/07/2016 182 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trình bày về cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL, các loại ngôn ngữ, đại số quan hệ (tập các quan hệ) SQL, phép tính quan hệ bộ (tập các bộ), phép tính quan hệ miền (tập các miền) QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa, Datalog: Cú pháp như Prolog.

   32 p lirc 24/07/2016 204 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Ngôn ngữ vấn tin SQL trình bày về kiến thức ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulate Language - DML)ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ phi thủ tục; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL).

   62 p lirc 24/07/2016 188 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình và các phương pháp mô hình hóa. Chương này gồm có các nội dung chính sau: Mô hình (Model), mô hình hóa (Modelling), phương pháp mô hình hóa (Methodology), lịch sử phát triển của các phương pháp mô hình hóa, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo

   27 p lirc 15/01/2016 203 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 8 giới thiệu các thành phần thiết kế mức logic. Chương này gồm có các nội dung sau: Mục đích của việc thiết kế mức logic, thiết kế mô hình xử lý bên ngoài – giao diện, thiết kế mô hình xử lý bên trong, các sưu liệu cho mô xử lý mức logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p lirc 15/01/2016 218 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số