• Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 1

  Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin" trình bày các nghiên cứu: Hố ngăn cánh số hiện nay trên thế giới, dự báo những tiến bộ của khoa học và công nghệ trong thế kỷ XXI; chiến lược bảo vệ, phòng ngừa trong xã hội thông tin, chiến tranh trong kỷ nguyên thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p lirc 27/02/2016 162 3

 • Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 2

  Ebook Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin", phần 2 giới thiệu các nội dung: Những khe hở trong thuật toán của hệ thống điện thoại di động, công nghệ thông tin ứng dụng trong nguyên lý tạo nên những bước ảnh lập thể, những nền văn hóa mang màu sắc xuất thế gian trong xã hội thông tin,......

   103 p lirc 27/02/2016 185 3

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 12: Linh kiện phần mềm và truy xuất database" trình bày 4 nội dung chính bao gồm: Tổng quát về linh kiện phần mềm, cách tạo và dùng linh kiện phần mềm, tổng quát về truy xuất database, tổng quát về debug mã nguồn VB. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham...

   14 p lirc 30/09/2015 188 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 11 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 11 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 11: Quản lý hệ thống file" trình bày các nội dung: Tổng quát về truy xuất file trong VB, qui trình điển hình để truy xuất Binary file, qui trình điển hình để truy xuất Random file, qui trình điển hình để truy xuất Sequential file, các hàm truy xuất thuộc tính file, các lệnh xử lý thư mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   17 p lirc 30/09/2015 181 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 5: Các kiểu dữ liệu trong VB" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Biến dữ liệu và định nghĩa biến, các kiểu dữ liệu định sẵn của VB 6.0, việc dùng và tạo class đối tượng, các tính chất chính yếu của biến dữ liệu, hằng gợi nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p lirc 30/09/2015 198 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 3: Tổng quát về lập trình bằng Visual basic" trình bày 4 nội dung chính sau đây: Các khái niệm cơ bản về mô hình hướng đối tượng, các đối tượng giao diện của VB 6.0, hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng giao diện, tạo thủ tục xử lý sự kiện của các đối tượng giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   11 p lirc 30/09/2015 197 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khái báo VB" trình bày các nội dung: Tổng quát vền ngôn ngữ VB, chú thích trong chương trình, lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, lệnh định nghĩa biến, lệnh định nghĩa kiểu người dùng, lệnh khai báo Declare. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p lirc 30/09/2015 204 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 2: Thể hiện dữ liệu trong máy tính số" trình bày các nội dung: Cơ bản về việc lưu trữ và xử lý tin trong máy tính, cơ bản về hệ thống số, các phương pháp chuyển miêu tả số, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống file, quản lý hệ thống file. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p lirc 30/09/2015 227 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu và chương trình, quy trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ trên xuống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p lirc 30/09/2015 226 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 4: Quy trình thiết kế trực quan giao điện ứng dụng" trình bày các nội dung: Dự án và ứng dụng; tạo/xóa đối tượng giao diện, hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện; tạo menubar; tạo toolbar; tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p lirc 30/09/2015 198 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 9: Định nghĩa thủ tục và sử dụng" bao gồm các nội dung: Thủ tục và tầm vực sử dụng thủ tục; cú pháp định nghĩa hàm; cú pháp định nghĩa thủ tục; gọi thủ tục, cơ chế truyền tham số, các thủ tục định nghĩa có sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p lirc 30/09/2015 191 1

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 7: Biểu thức VB" trình bày 4 nội dung chính bao gồm: Tổng quát về biểu thức VB, các toán tử, qui trình tính biểu thức, quyền ưu tiên của các toán tử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   17 p lirc 30/09/2015 197 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số