• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Chương 2 Phân tích, thiết kế công việc thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể.

   11 p lirc 24/07/2016 89 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Sau khi học xong chương 3 Hoạch định nguồn nhân lực thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, lợi ích của họach định nguồn nhân lực, nắm được quy trình họat động hoạch định nguồn nhân lực, các giải pháp dự đoán cung và cầu nguồn nhân lực.

   18 p lirc 24/07/2016 83 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu chương 4 Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp sinh viên hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn ? đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí nhân sự.

   28 p lirc 24/07/2016 81 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Kết cấu chương 5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   20 p lirc 24/07/2016 99 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu học tập chương 7 Trả công lao động thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương, biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương, các hình thức trả lương của doanh nghiệp, tiến trình định giá công việc của doanh nghiệp.

   15 p lirc 24/07/2016 68 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 6 Đánh giá kết quả thực hiện công việc nhằm giúp sinh viên hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá.

   15 p lirc 24/07/2016 73 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng trình bày về quan điểm truyền thống: Công tác hậu cần trong nền kinh tế (1990, 1996), quản trị chuỗi cung ứng: Cường độ thật sự, tầm quan trọng của các dòng trong chuỗi cung ứng.

   32 p lirc 24/07/2016 77 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Năng lực chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Năng lực chuỗi cung ứng

  Mục tiêu chương 2 - Năng lực chuỗi cung ứng: Phạm vi và sự tương thích chiến lược thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng nhằm trình bày về chiến lược cạnh tranh và chiến lược chuỗi cung ứng, sự phù hợp chiến lược và mở rộng phạm vi chiến lược.

   32 p lirc 24/07/2016 69 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Các thành tố chuỗi cung ứng và những khó khăn

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Các thành tố chuỗi cung ứng và những khó khăn

  Kết cấu chương 3 Các thành tố chuỗi cung ứng và những khó khăn thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng nhằm trình bày về các yếu tố chính của hiệu suất chuỗi cung ứng, các nhân tố chính, cơ sở vật chất, tồn kho, vận tải những khó khăn trong việc đạt được sự phù hợp.

   37 p lirc 24/07/2016 83 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Thiết kế mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Thiết kế mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng

  Mục tiêu chương 4 Thiết kế mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng nhằm trình bày về vai trò của phân phối trong chuỗi cung ứng, các nhân tố tác động đến thiết kế mạng lưới phân phối, các lựa chọn thiết kế mạng lưới phân phối, thương mại điện tử và mạng lưới phân phối, mạng lưới phân phối...

   45 p lirc 24/07/2016 74 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Thiết kế mạng lưới trong chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Thiết kế mạng lưới trong chuỗi cung ứng

  Chương 5 Thiết kế mạng lưới trong chuỗi cung ứng thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng nhằm trình bày về các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định thiết kế mạng lưới, khuôn mẫu chiến lược cho việc bố trí cơ sở vật chất, các mô hình bố trí.

   49 p lirc 24/07/2016 84 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Quản lý tính kinh thế theo qui mô trong chuỗi cung ứng: vòng quay tồn kho

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Quản lý tính kinh thế theo qui mô trong chuỗi cung ứng: vòng quay tồn kho

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng Chương 6: Quản lý tính kinh thế theo qui mô trong chuỗi cung ứng: vòng quay tồn kho nêu tổng quan về quản trị tồn kho, vai trò của vòng quay tồn kho trong chuỗi cung ứng, kinh tế theo qui mô để khai thác chi phí cố định, kinh tế theo qui mô để khai thác chiết khấu giảm giá.

   63 p lirc 24/07/2016 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số