• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Mục tiêu chương 2 Các mô hình dữ liệu thuộc bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu phân cấp, mô hình thực thể liên kết, trình tự mô hình hóa bài toán, giới thiệu mô hình thực thể liên kết, thành phần của ER.

   57 p lirc 24/07/2016 74 1

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu trình bày về cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL, các loại ngôn ngữ, đại số quan hệ (tập các quan hệ) SQL, phép tính quan hệ bộ (tập các bộ), phép tính quan hệ miền (tập các miền) QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa, Datalog: Cú pháp như Prolog.

   32 p lirc 24/07/2016 84 2

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - GV. Đặng Thị Kim Anh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Ngôn ngữ vấn tin SQL trình bày về kiến thức ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulate Language - DML)ngôn ngữ thủ tục và ngôn ngữ phi thủ tục; ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Data Definition Language - DDL).

   62 p lirc 24/07/2016 81 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu

  Bài giảng Quản trị sản xuất Chương 2: Dự báo nhu cầu nhằm trình bày về khái niệm - ý nghĩa của công tác dự báo nhu cầu, ý nghĩa của dự báo nhu cầu, các loại dự báo theo thời gian của dự báo, theo lĩnh vực dự báo, các loại và lĩnh vực dự báo.

   70 p lirc 24/07/2016 86 2

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Hoạch định tổng hợp (2014)

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Hoạch định tổng hợp (2014)

  Mục tiêu chương 3 Dự báo nhu cầu thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về khái niệm các chiến lược hoạch định tổng hợp, các chiến lược hoạch định tổng hợp, ưu điểm các chiến lược hoạch định tổng hợp, phương pháp dự báo khoa học, khả năng sản xuất.

   76 p lirc 24/07/2016 71 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản trị hàng tồn kho

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản trị hàng tồn kho

  Nội dung của chương 4 Quản trị hàng tồn kho thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về khái niệm - các chi phí về hàng tồn kho, phân loại hàng tồn kho theo hình thái vật chất cụ thể, phân loại theo nguồn gốc hàng tồn kho, phân loại theo quá trình sử dụng hàng tồn kho.

   63 p lirc 24/07/2016 72 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định nhu cầu vật tư

  Mục tiêu chương 5 Hoạch định nhu cầu vật tư thuộc bài giảng Quản trị sản xuất trình bày về các dữ liệu đầu vào - đầu ra của hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư (mrp-material requirement planning), phương pháp hoạch định nhu cầu vật tư.

   23 p lirc 24/07/2016 63 1

 • Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 6: Lập lịch trình sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 6: Lập lịch trình sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất Chương 6: Lập lịch trình sản xuất nhằm trình bày về sắp xếp thứ tự các công việc, phân công công việc, ứng dụng sơ đồ PERT, phương pháp xác định đường găng, ứng dụng PERT - CPM trong hoạch định sản xuất.

   51 p lirc 24/07/2016 83 1

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 11: Truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 11: Truyền thông marketing tích hợp

  Kết cấu chương 11 Truyền thông marketing tích hợp thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về tổng quan về phối thức truyền thông mar tích hợp Tiến trình truyền thông, phát triển một chương trình truyền thông hiệu quả, phát triển và quản trị chương trình quảng cáo, hoạch định chính sách khuyến mãi, MPR, bán hàng trự tiếp, mar trực tiếp và mar...

   46 p lirc 24/07/2016 90 2

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng

  Bài giảng Chiến lược Marketing Chương 1: Marketing những triết lý và khái niệm nền tảng trình bày về định nghĩa marketing, các bước trong tiến trình marketing, tầm quan trọng của thấu hiểu thị trường và khách hàng, phân biệt 5 triết lý quản trị marketing, các yếu tố của một chiến lược marketing định hướng khách hàng, thảo luận về quản trị quan...

   52 p lirc 24/07/2016 72 1

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 3: Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 3: Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing

  Mục tiêu chương 3 Hoạch định chiến lược công ty và chiến lược marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giải thích vai trò và tiến trình hoạch, định chiến lược trong công ty Thảo luận về cách thiết kế hồ sơ kinh doanh và các chiến lược tăng trưởng, vai trò của marketing trong hoạch định chiến lược, các yếu tố của một chiến lược...

   42 p lirc 24/07/2016 81 1

 • Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 5: Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức

  Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 5: Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức

  Mục tiêu chính của chương 5 Hành vi người tiêu dùng & khách hàng tổ chức thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm giới thiệu mô hành hành vi tiêu dùng, xác định các biến số văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý tác động như thế nào đến hành vi người tiêu dùng, mô tả tiến trình ra quyết định mua hàng.

   34 p lirc 24/07/2016 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số